1. Rettigheter og plikter som medlem av Bærum Squash & Fitness/Sagene Squashsenter/Skippern Squash/Vulkan Squash/Sentrum Squash & Fitness/Lysaker Squash/Drammen Squash

Bærum Squash & Fitness/Sagene Squash/Skippern Squash/Vulkan Squash/Sentrum Squash & Fitness/Lysaker Squash/Drammen Squash
– vil foreta adgangskontroll
– skal tilrettelegge trening/mosjon slik at det gis best mulig utbytte for medlemmet. Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret
– vil til enhver tid holde utstyr og lokaler i best mulig stand
– kan uten forvarsel stenge eller redusere tilbudet og åpningstidene i samsvar med kundenes etterspørsel i forbindelse med arrangementer, ferieavvikling, helligdager og liknende
– fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander, som oppstår under, eller som følge av opphold på senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt
– fastsetter de regler som gjelder på senteret. Medlemmet forplikter seg til å følge anvisninger/regler som de ansatte ved senteret gir
– vil på grunn av sikkerheten pålegge barn å oppholde seg i lokaler forbeholdt dem

Medlemmet
– plikter å oppgi ny adresse ved flytting, endring av navn, bankkonto, mobilnummer
– er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret
– må ved endring av bankkonto, besørge at medlemmets bankforbindelse trekker månedlig AvtaleGiro fra riktig konto
– kan ikke overdra sitt personlige medlemskap til en annen person uten samtykke fra Bærum Squash & Fitness/Sagene Squashsenter/Skippern Squash/Vulkan Squash/Sentrum Squash & Fitness
– personer under 16 år har ikke adgang til treningsapparater uten veileder til stede
– personer under 18 år som ønsker å bli medlem ved Bærum Squash & Fitness/Sagene Squashsenter/Skippern Squash/Vulkan Squash/Sentrum Squash & Fitness trenger foresattes oppmøte og signatur ved innmelding
– har 14 dagers angrefrist fra innmeldt dato
– plikter å aktivt og uoppfordret benytte medlemskort for besøksregistrering ved ethvert oppmøte, og gi beskjed om tapt eller skadet medlemskort. Nye medlemskort utstedes på bemannede sentere for 100,-. Ved gjentatte tilfeller av manglende medlemskort ved oppmøte betraktes kortet som tapt og et nytt kort må utstedes.

2. Generelle avtalebestemmelser
Medlemskap gjelder fra innmeldingsdato og i 12 betalende måneder dersom ikke annet er oppgitt. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over i et løpende avtaleforhold, dersom medlemmet selv ikke sier opp avtalen. Se punkt 5 om oppsigelse.

Betaling ved oppstart av avtalen
AvtaleGiro: ved oppstart av avtalen betalen man evt. for andelen, inn til 2 måneder av avtalen.

Kontantbetaling: Ved oppstart av avtalen betaler man evt. for andelen, og treningsavgiften som er avtalt. Treningsavgiften kan betales kontant for 6 eller 12 måneder av gangen. Kontantbetaling må avtales i samarbeid med Bærum Squash & Fitness/Sagene Squashsenter/Skippern Squash/Vulkan Squash/Sentrum Squash & Fitness/Lysaker Squash/Drammen Squash.

Bindingstid: Bindingstiden gjelder fra medlemmets første innmeldte dato i Bærum Squash & Fitness/Sagene Squashsenter/Skippern Squash/Vulkan Squash/Sentrum Squash & Fitness/Lysaker Squash/Drammen Squash, uavhengig av type medlemskap.

Bedriftsavtale: Om medlemmet har en bedriftsavtale og arbeidsforholdet opphører, opphører også medlemskapet automatisk. Er bedriften satt opp som sponsor for en enkelt ansatt under bedriften med AvtaleGiro som betalingsløsning tar den ansatte/medlemmet over betalingen umiddelbart med beskjed fra bedriften.

Gavekort: Ethvert gavekort utstedt av et av våre sentere kan ikke brukes på annet enn utstyr, med mindre annet er nevnt. Gavekort kan samtidig ikke under noen omstendighet brukes til kjøp/uttak av rabatterte varer i våre utsalgssteder. Ved benyttelse av gavekort forutsetter betaling for 12 mnd. ved enhver type medlemskap.

Banebestilling: For dag/helg medlemskap er gjeldende bestillingstider; Før kl. 16.00 mandager-torsdager, hele åpningstiden på fredager, lørdager og søndager. For kveldstid er gjeldende bestillingstider; Hele åpningstiden. Det tas forbehold om endringer/redusering av åpningstid under turneringer, helligdager, fellesferie etc.

Ved endring av avtalebestemmelser: I så fall vil ny avtale gjelde fra dagen endringer skjer. Endring av avtale medfører ikke ny bindingstid.

3. Betingelser for avtalen
Andel samt treningsavgiften for de første 2 månedene ved AvtaleGiro skal betales i resepsjonen eller ved mottatt faktura. Forskutterte beløp vil ikke bli forsøkt trukket fra konto. Under bindingstiden forekommer det ikke prisendringer, så sant medlemmet selv ikke har endret avtalen. Bærum Squash & Fitness/Sagene Squashsenter/Skippern Squash/Vulkan Squash/Sentrum Squash & Fitness/Lysaker Squash/Drammen Squash forbeholder seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler til den til enhver gjeldende pris i prislisten. Ved kontant forskuddsbetaling for 6 eller 12 mnd., skal dette betales i tillegg til andelen ved innmelding. Medlemmet betaler treningsavgift uavhengig av treningsmengde. Det blir ikke fortatt prisjustring i kontantavtalens løpetid.

4. Om AvtaleGiro
Avtale Giro er et fast betalingsoppdrag som medlemmets bank utfører på oppdrag fra medlemmet selv. Medlemmet er selv ansvarlig for at AvtaleGiro er gyldig og aktiv. Dersom AvtaleGiro-avtalen ikke er gyldig og aktiv vil Bærum Squash & Fitness/Sagene Squashsenter/Skippern Squash/Vulkan/Sentrum Squash & Fitness Squash/Lysaker Squash/Drammen Squash benytte av ekstern innkrevning av utestående medlemsavgift. Medlemmet er selv ansvarlig for å ha riktig beløpsgrense, slik at den til enhver tid samsvarer med minimum gjeldende medlemspris. AvtaleGiro fullmakten til banken kan når som helst tilbakekalles av medlemmet. Blir fullmakten til AvtaleGiro tilbakekalt før oppsigelsestiden er utløpt og før siste betaling er fortatt i henhold til medlemsavtalen, vil Bærum Squash & Fitness/Sagene Squashsenter/Skippern Squash/Vulkan Squash/Sentrum Squash & Fitness/Lysaker Squash/Drammen Squash kunne kreve inn utestående beløp for gjenstående avtaleperiode. Månedlige trekk på AvtaleGiro varsles kun med skriftlig oppslag på senteret.

Medlemmet er pliktig til å aktivere AvtaleGiro-avtalen da det er et betalingsvilkår for treningsavtalen. Ved registrering av  manglende AvtaleGiro må Bærum Squash & Fitness/Sagene Squashsenter/Skippern Squash/Vulkan Squash/Sentrum Squash & Fitness/Lysaker Squash/Drammen Squash sende et brev i posten som en påminnelse om å aktivere  AvtaleGiro-avtalen som vil medføre en papirgebyr på kr 40.

5. Oppsigelse av medlemsfullmakten
Oppsigelsestiden er to – 2 – måneder. Dvs. at enkeltsenteret trenger oppsigelse senest den 19. i inneværende måned for å kunne stoppe trekket som ligger inne 20. to måneder etter, uavhengig av om det er forskuddsvis betaling. En oppsigelse er kun godkjent ved e-postoppsigelse til det respektive senteret (eller post@sqf.no). Oppsigelsen må skje skriftlig av hensyn til dokumentbarhet, men er ugyldige inntil vi sender bekreftelse innen 14 dager. Medlemmet skal få skriftlig bekreftelse om at oppsigelsen er registrert og når siste betaling og treningsdato vil være. En oppsigelse skal ikke overbringes muntlig da dette betraktes som manglende dokumentasjon. Dersom bekreftelse på oppsigelse ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med Bærum Squash & Fitness/Sagene Squashsenter/Skippern Squash/Vulkan Squash/Sentrum Squash & Fitness/Lysaker Squash/Drammen Squash. Dersom kontrakten skal opphøre etter bindingstiden på 12 måneder, må oppsigelsen rapporteres senest den 19. i den 10. måneden.

SquashFitness kan tillate avslutning før bindingstidens utløp i spesielle situasjoner. Søknad om oppsigelse av medlemskapet i avtaleperioden må dokumenteres. Minimum antall måneder er 6 mnd. Ved spesielle omstendigheter og basert på medlemmets bruk kan vi måtte kreve opptil 12 mnd. betaling.

6. Bærum Squash & Fitness/Sagene Squashsenters/Skippern Squash/Vulkan Squash/Sentrum Squash & Fitness/Lysaker Squash/Drammen Squash’ oppsigelse av medlemsavtalen
Bærum Squash & Fitness/Sagene Squashsenter/Skippern Squash/Sentrum Squash & Fitness/Lysaker Squash/Drammen Squash forbeholder seg retten til å si opp medlemsavtalen med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlige brudd på senterets interne reningslinjer som for eksempel:
– Tyveri fra senteret eller medlemmer
– Ikke oppfyller aldersgrense, eller har gyldig fullmakt fra foresatte
– Ikke betaler medlemsavgiften i 2 måneder eller mer
– Pga. helsemessig tilstand kan ta skade av senterets tilbud
– På en eller annen måte opptrer mot senterets interesser eller formål
– Opptrer truende overfor øvrige medlemmer eller ansatte
– Ikke overholder trivselsreglene etter anmodning fra de ansatte

Bærum Squash & Fitness/Sagene Squashsenter/Skippern Squash/Vulkan Squash/Sentrum Squash & Fitness/Lysaker Squash/Drammen Squash påtar seg retten til å utføre direkte oppsigelse av avtalen og evt. umiddelbar utestengelse, ved et hvert brudd på ovennevnte punkter.