Medlemskapsbetingelser

Medlemskapsbetingelser

“SquashFitness” gjelder for squash- og treningssenterkjedens til enhver tid gjeldende sentre/avdelinger/lokasjoner som inngår i medlemmets tilbud. Gyldige sentre/avdelinger/lokasjoner vil til enhver tid finnes på SquashFitness’ hjemmesider.

1. Rettigheter og plikter som medlem av SquashFitness
SquashFitness
– vil foreta adgangskontroll
– skal tilrettelegge trening/mosjon slik at det gis best mulig utbytte for medlemmet
– vil til enhver tid holde utstyr og lokaler i best mulig stand
– kan uten forvarsel stenge eller redusere tilbudet og åpningstidene i samsvar med kundenes etterspørsel i forbindelse med arrangementer, ferieavvikling, helligdager, offentlige påbud og lignende
– fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander, som oppstår under, eller som følge av opphold på senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt
– fastsetter de regler som gjelder på senteret. Medlemmet forplikter seg til å følge anvisninger/regler som de ansatte ved senteret gir

Medlemmet
– plikter å oppgi ny adresse ved flytting, endring av navn, bankkonto, mobilnummer og annen relevant informasjon
– er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret
– skal følge de retningslinjer senteret har når det gjelder hygiene og smittevern
– må ved endring av bankkonto, besørge at medlemmets bankforbindelse trekker månedlig AvtaleGiro fra riktig konto, eller at gyldig bankkort er registrert på profilen for trekk av månedsavgift
– kan ikke overdra sitt personlige medlemskap til en annen person uten samtykke fra SquashFitness
– personer under 16 år har ikke adgang til treningsapparater uten veileder til stede
– har 14 dagers angrefrist fra innmeldt dato
– plikter å aktivt og uoppfordret benytte kode for besøksregistrering ved ethvert oppmøte, og å vise ID ved forespørsel

2. Generelle avtalebestemmelser
Medlemskap gjelder fra innmeldingsdato og i 12(tolv) betalende måneder dersom ikke annet er oppgitt. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over i et løpende avtaleforhold, dersom medlemmet selv ikke sier opp avtalen. Se punkt 5 om oppsigelse.

Bindingstid:
Bindingstiden gjelder fra medlemmets første innmeldte dato i SquashFitness.

Helårsbetaling:
Dersom medlemmet ønsker helårsbetaling av medlemskapet må dette avtales med SquashFitness på forhånd. Det vil pålegges 50% på månedsprisen etter gjeldende prisliste, grunnet administrasjon knyttet til en slik avtale.

Stripe betaling:
Ved oppstart av avtalen betaler man for administrasjonsgebyr og første måned av avtalen. Betaling gjøres via medlemmets profil på sqf.book247.com. Deretter trekkes man 1 gang i måneden fram til avtalen sies opp. Se ellers punkt 5 om oppsigelse.

Gavekort:
Ethvert gavekort utstedt av et av våre sentre kan ikke brukes på annet enn utstyr med mindre annet er nevnt. Gavekort kan samtidig ikke under noen omstendighet brukes til kjøp/uttak av rabatterte varer i våre utsalgssteder. Gavekortet kan benyttes så lenge man er medlem og slettes i det medlemskapet opphører.

Banebestilling: 
– For dag/helg medlemskap er gjeldende bestillingstider; Før kl. 16.00 mandager-torsdager, hele åpningstiden på fredager, lørdager og søndager. Banebestilling kan gjøres én uke i forveien
– For kveldstid er gjeldende bestillingstider; Hele åpningstiden. ​​Banebestilling etter kl. 16.00 mandag-torsdag kan tidligst gjøres dagen i forveien. (Eksempel: Hvis du skal spille en tirsdag etter kl. 16.00 kan bestillingen tidligst gjøres så fort det blir mandag (kl. 00:01) dagen i forveien.)
– Medlemskapet inkluderer totalt én halvtime (30 min) per person i vårt online bookingsystem til enhver tid. Ønsker man å bestille ytterligere tid i samme bestilling, medfører dette betalingsansvar etter gjeldende prisliste. Ved booking vil man umiddelbart få opplyst hvilket beløp som skal betales på nett for å godkjenne bookingen. Ubetalt drop-in/strøtime slettes automatisk om betaling ikke gjennomføres innen 5 minutter
– Ønsker du å avbestille en banebestilling, må dette være registrert hos oss senest 6 timer før bestilt spilletid. Avbestilling kan gjøres på medlemmets profil opptil 6 timer i forveien. Banebestillinger, endringer og avbestillinger godtas kun via online bookingsystem eller per telefon. IKKE på e-post eller chat.

Obligatorisk klubbmedlemskap:
Som medlem på et av våre sentre vil du automatisk bli innmeldt i den lokale klubben. Medlemskapet koster 50,- i året, og trekkes fra det du allerede betaler via medlemskapet. SQF samarbeider med de lokale klubbene om innhenting av medlemskontigent. Medlemskap i den lokale klubben er gjeldende for alle som har squashmedlemskap hos SQF. For mer informasjon, vennligst kontakt din lokale klubb.

Ved endring av avtalebestemmelser: I så fall vil ny avtale gjelde fra dagen endringer skjer. Endring av avtale medfører ikke ny bindingstid.

3. Betingelser for avtalen
Under bindingstiden forekommer det ikke prisendringer, så sant medlemmet selv ikke har endret avtalen. SquashFitness forbeholder seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler til den til enhver tid gjeldende pris i prislisten. Medlemmet betaler treningsavgift uavhengig av treningsmengde.

4. Om AvtaleGiro
AvtaleGiro er et fast betalingsoppdrag som medlemmets bank utfører på oppdrag fra medlemmet selv. Medlemmet er selv ansvarlig for at AvtaleGiro er gyldig og aktiv. Dersom AvtaleGiro-avtalen ikke er gyldig og aktiv vil SquashFitness benytte seg av ekstern innkreving av utestående medlemsavgift. Medlemmet er selv ansvarlig for å ha riktig beløpsgrense, slik at den til enhver tid samsvarer med minimum gjeldende medlemspris. AvtaleGiro fullmakten til banken kan når som helst tilbakekalles av medlemmet. Blir fullmakten til AvtaleGiro tilbakekalt før oppsigelsestiden er utløpt og før siste betaling er foretatt i henhold til medlemsavtalen, vil SquashFitness kunne kreve inn utestående beløp for gjenstående avtaleperiode.
Medlemmet er pliktig til å aktivere AvtaleGiro-avtalen da det er et betalingsvilkår for treningsavtalen. Ved registrering av  manglende AvtaleGiro må SquashFitness sende et brev i posten som en påminnelse om å aktivere AvtaleGiro-avtalen som vil medføre et papirgebyr på kr 40.

Om Stripe
Stripe er et fast betalingsoppdrag som medlemmets kortutsteder utfører på oppdrag fra medlemmet selv. Medlemmet er ansvarlig for at kortdetaljer er oppdaterte og gyldige til enhver tid. Dersom kortdetaljer ikke er gyldig og betaling uteblir vil SQF benytte seg av ekstern innkreving av utestående medlemsavgift. Medlemmet plikter å aktivere Stripe-avtalen da det er et betalingsvilkår for treningsavtalen.

5. Oppsigelse av medlemsfullmakten
Oppsigelsestiden er én – 1 – måned. For kunder på AvtaleGiro betyr det at enkeltsenteret trenger oppsigelse senest den 19. i inneværende måned for å kunne stoppe trekket som ligger inne 20. én måned etter, uavhengig av om det er forskuddsvis betaling. En oppsigelse er kun godkjent ved e-postoppsigelse til det respektive senteret (eller post@sqf.no). Oppsigelsen må skje skriftlig av hensyn til dokumenterbarhet. Medlemmet skal få skriftlig bekreftelse om at oppsigelsen er registrert og når siste betaling og treningsdato vil være. En oppsigelse skal ikke overbringes muntlig da dette betraktes som manglende dokumentasjon. Dersom bekreftelse på oppsigelse ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med SquashFitness. Dersom kontrakten skal opphøre etter bindingstiden på 12 måneder, må oppsigelsen rapporteres senest dagen før medlemmets 12. månedsavdrag. For kunder som betaler via Stripe kortbetaling, kan oppsigelse gjøres direkte fra kundens medlemsprofil på sqf.book247.com.

6. Behandling av dine personopplysninger
SquashFitness, heretter kalt SQF innenfor punkt 6, tar ditt personvern på alvor. Her får du informasjon om hvordan vi bruker din personlige informasjon.
– Medlemmet samtykker til at SQF og andre firmaer tilknyttet kjeden innhenter, lagrer og bruker opplysninger om medlemmet (navn, adresse, e-post, betalingsopplysninger m.m) og medlemmets bruk av SQFs tjenester, for å administrere og ivareta medlemskapet.
– Medlemmet samtykker til at SQF lagrer treningshistorikk med det formål å kunne følge opp medlemmets aktivitet samt utbedre tilbud basert på denne informasjon.
– Medlemmet har rett til innsyn i sine personopplysninger og treningshistorikk, og kan kreve å få denne slettet. SQF vil slette medlemmets opplysninger dersom det ikke foreligger et legitimt behov for å beholde informasjonen. Medlemmet vil få en bekreftelse om sletting.
– SQF kan ikke dele opplysninger med en ekstern tredjepart uten medlemmets samtykke, med mindre det er pålagt av lov, eller som ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav eller regnskapsbehandling. Vi kan måtte dele din informasjon med  lokal klubb og NIFs idrettsregistrering, som samtykkes gjennom disse betingelser. Se ellers punkt om obligatorisk klubbmedlemskap.
– Ved inngåelse av medlemsavtalen innhenter SQF samtykke fra medlemmet om at SQF kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor medlemmet, for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, i henhold til markedsføringsloven §15. Medlemmet kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke om å motta markedsføringshenvendelser ved å kontakte SQF.
– SQF kan lagre personopplysninger så lenge de er relevante, eller inntil medlemmet ber om å få informasjonen slettet.

7. SquashFitness’ oppsigelse av medlemsavtalen:
SquashFitness forbeholder seg retten til å si opp medlemsavtalen med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlige brudd på senterets interne retningslinjer som for eksempel:
– Tyveri fra senteret eller medlemmer
– Ikke oppfyller aldersgrense, eller har gyldig fullmakt fra foresatte
– Ikke betaler medlemsavgiften i 2 måneder eller mer
– Pga. helsemessig tilstand kan ta skade av senterets tilbud
– På en eller annen måte opptrer mot senterets interesser eller formål
– Opptrer truende overfor øvrige medlemmer eller ansatte
– Ikke overholder trivselsreglene etter anmodning fra de ansatte

SquashFitness påtar seg retten til å utføre direkte oppsigelse av avtalen og evt. umiddelbar utestengelse, ved ethvert brudd på ovennevnte punkter.