Personvernserklæring for SquashFitness

Personvernserklæring for SquashFitness

Denne personvernerklæringen er ment for å gi deg informasjon om hvordan og hvorfor SquashFitness, heretter kalt SQF, samler inn og behandler personopplysninger om deg.
Personvernerklæringen gir deg den informasjonen loven om personvern krever at vi gir i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger.

Innsamling og bruk av personlig informasjon
SQF samler inn og behandler personopplysninger for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg som medlem, herunder ytelse av god service, og informasjon om våre produkter og tjenester. Vi kan ikke samle inn og bruke din informasjon uten at du har gitt ditt samtykke. Når du besøker oss registreres besøket. Det samme gjelder ved booking av squashbaner.

Vi samler inn informasjon som navn, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse, postadresse, og type medlemskap. Opplysningene innhentes fra den registrerte selv.

Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger
Behandling av personopplysninger er ikke tillatt med mindre det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Eksempler på et slikt behandlingsgrunnlag kan være samtykke fra den registrerte, kontrakt, juridisk plikt, eller dersom det er innenfor vår legitime interesse. Vårt behandlingsgrunnlag finnes i de fleste tilfeller gjennom kontrakten med deg som medlem, og gjennom ditt samtykke. Ved behandling av personopplysninger til barn under 18 år kreves samtykke fra foresatte.

Deling av personopplysninger – bruk av tredjepart
Registrerte personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og det er bare de med tjenstlig behov som har tilgang til våre personregistre. Som en hovedregel vil vi derfor ikke dele personopplysninger med noen utenfor vår virksomhet. Merk at vi i noen sammenhenger vil være forpliktet i lov til å utlevere dine personopplysninger. Vi samarbeider med CrediCare AS og Settl AS for inndrivelse av utestående medlemsavgift og i saker med CrediCare eller Settl sin involvering er vi forpliktet til å dele dine personlige opplysninger.

For mer informasjon om hvordan CrediCare AS og Settl AS behandler data, se deres respektive personvernerklæringer.

E-post og telefon
SQF benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle virksomhetens oppgaver etter personopplysningslov og forvaltningslov. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert, oppfordrer deg derfor til å ikke sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. I en telefonsamtale med SQF vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtale hvor innringer kan identifiseres.

Lagring av personopplysninger og sletting
Vi deler ikke dine personopplysninger med andre utenfor vår virksomhet med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Et eksempel på et slikt grunnlag vil være en avtale med deg. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. SQF kan beholde din informasjon så lenge den er relevant eller til du gjør innsigelse mot behandlingen eller ber om å få informasjonen slettet. Vi har konkrete sletterutiner per behandlingsaktivitet. Dersom du trekker ditt samtykke til behandling av personopplysninger vil vår behandling av dine personopplysninger opphøre, men ikke påvirke lovligheten av en behandling basert på samtykke før samtykket er trukket tilbake.

Be om personlig data
Ved henvendelse om innsyn i personlige data vil du innen 30 dager motta informasjon om hvordan du kan få innsyn i de personlige opplysningene SQF har om deg. Du kan kreve å få uriktige data rettet, supplert eller slettet.

Rettigheter
Du har rett til å anmode oss om innsyn, korrigering, sletting (med mindre vi er forpliktet til å oppbevare opplysningene), begrensning av behandlingen, og utlevering av personopplysningene dine (dataportabilitet). I tillegg kan du anmode oss om å avslutte behandlingen av personopplysningene (for eksempel trekke ditt samtykke tilbake).
Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen, med mindre vi er forpliktet til annet, innen en måned fra den ble avgitt. Anmodningene kan rettes til vår e-postadresse post@sqf.no.
Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet.

Henvendelser til SQF
Dersom du ønsker å komme i kontakt med SQF for spørsmål knyttet til personvernerklæringen, kan du kontakte oss på e-postadresse post@sqf.no.

Kontaktinformasjon
E-post: post@sqf.no