Denne personvernerklæringen er ment for å gi deg informasjon om hvordan og hvorfor
SquashFitness, heretter kalt SQF, samler inn og behandler personopplysninger om deg.
Personvernerklæringen gir deg den informasjonen loven om personvern krever at vi gir i
forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger.

Innsamling og bruk av personlig informasjon
SQF samler inn og behandler personopplysninger for at vi skal kunne oppfylle vår
avtale med deg som medlem, herunder ytelse av god service, og informasjon om våre
produkter og tjenester. Vi kan ikke samle inn og bruke din informasjon uten at du har
gitt ditt samtykke. Når du besøker oss registreres besøket. Det samme gjelder ved
booking av squashbaner.

Vi samler inn informasjon som navn, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse,
postadresse, og type medlemskap. Opplysningene innhentes fra den registrerte selv.

Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger
Behandling av personopplysninger er ikke tillatt med mindre det foreligger et gyldig
behandlingsgrunnlag. Eksempler på et slikt behandlingsgrunnlag kan være samtykke
fra den registrerte, kontrakt, juridisk plikt, eller dersom det er innenfor vår legitime
interesse. Vårt behandlingsgrunnlag finnes i de fleste tilfeller gjennom kontrakten med
deg som medlem, og gjennom ditt samtykke. Ved behandling av personopplysninger til
barn under 18 år kreves samtykke fra foresatte.

Deling av personopplysninger – bruk av tredjepart
Registrerte personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og det er bare de med
tjenstlig behov som har tilgang til våre personregistre. Som en hovedregel vil vi derfor
ikke dele personopplysninger med noen utenfor vår virksomhet.
Merk at vi i noen sammenhenger vil være forpliktet i lov til å utlevere dine
personopplysninger. Vi samarbeider med CrediCare AS for inndrivelse av utestående
medlemsavgift og i saker med CrediCare sin involvering er vi forpliktet til å dele dine
personlige opplysninger.

For mer informasjon om hvordan CrediCare AS behandler data, se Credicares personvernerklæring.

E-post og telefon
SQF benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle
virksomhetens oppgaver etter personopplysningslov og forvaltningslov. Vi gjør deg
oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert, oppfordrer deg derfor til å ikke sende
taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. I en
telefonsamtale med SQF vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som
journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtale hvor
innringer kan identifiseres.

Lagring av personopplysninger og sletting
Vi deler ikke dine personopplysninger med andre utenfor vår virksomhet med mindre
det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Et eksempel på et slikt grunnlag vil
være en avtale med deg. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer
innenfor EU/EØS-området. SQF kan beholde din informasjon så lenge den er relevant
eller til du gjør innsigelse mot behandlingen eller ber om å få informasjonen slettet. Vi
har konkrete sletterutiner per behandlingsaktivitet. Dersom du trekker ditt samtykke til
behandling av personopplysninger vil vår behandling av dine personopplysninger
opphøre, men ikke påvirke lovligheten av en behandling basert på samtykke før
samtykket er trukket tilbake.

Be om personlig data
Ved henvendelse om innsyn i personlige data vil du innen 30 dager motta informasjon
om hvordan du kan få innsyn i de personlige opplysningene SQF har om deg. Du kan
kreve å få uriktige data rettet, supplert eller slettet.

Rettigheter
Du har rett til å anmode oss om innsyn, korrigering, sletting (med mindre vi er forpliktet
til å oppbevare opplysningene), begrensning av behandlingen, og utlevering av
personopplysningene dine (dataportabilitet). I tillegg kan du anmode oss om å avslutte
behandlingen av personopplysningene (for eksempel trekke ditt samtykke tilbake).
Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi
innrette oss etter anmodningen, med mindre vi er forpliktet til annet, innen en måned fra
den ble avgitt. Anmodningene kan rettes til vår e-postadresse post@sqf.no.
Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til
Datatilsynet.

Henvendelser til SQF
Dersom du ønsker å komme i kontakt med SQF for spørsmål knyttet til
personvernerklæringen, kan du kontakte oss på e-postadresse post@sqf.no.

Kontaktinformasjon
E-post: post@sqf.no